SKUPINA PROFICIO ::: KONTAKT ::: REFERENCE

Premoženjska asistenca:

OSEBNA PREMOŽENJSKA ASISTENCAPOSLOVNA PREMOŽENJSKA ASISTENCAPARTNERJIKARIERA V PROFICIU

Poslovna asistenca:

AKTUALNOPOSLUJEMO ODGOVORNOIZOBRAŽEVANJECENTER ODLIČNOSTIJAVNI RAZPIS

Prijava na e-novice

Vaše ime
Vaša elektronska pošta

c
18.5.2010 - Marjana iz Leskovca
Kdo lahko pridobi osebno delovno dovoljenje?

Za osebno delovno dovoljenje lahko zaprosi:
- tujec, ki mu je z odločbo Ministrstva za notranje zadeve priznana status begunca
- tujec, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za samozaposlitev/samostojni podjetnik posameznik, ustanovitelj osebne gospodarske družbe, tujec, ki je vpisan v razvid na Ministrstvu za kulturo in Ministrstvu za šport
- tujec, ožji družinski član slovenskega državljana, ki že 3 leta legalno prebiva v RS
- tujec, ožji družinski član tujca s stalnim prebivanjem v RS, ki že 3 leta legalno prebiva v RS
- tujec, slovenski izseljenec ali njegov potomec do 3. kolena
- tujec, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje v RS.

c
15.05.2010 - Marjana iz Leskovca
Kakšne vrste delovnih dovoljenj poznamo in kakšna je razlika med njimi?

Poznamo osebno delovno dovoljenje, dovoljenje za zaposlitev in dovoljenje za delo.

Osebno delovno dovoljenje, ki se izda za določen ali nedoločen čas, in je obnovljiva ali stalna oblika delovnega dovoljenja, ki v času veljavnosti tujcu omogoča prost dostop do trga dela. Dovoljenje za zaposlitev, ki se praviloma izda za dobo do enega leta, je oblika delovnega dovoljenja, vezana na stalne zaposlitvene potrebe delodajalcev na podlagi sistemiziranih delovnih mest. S tem dovoljenjem se sme tujec zaposliti le pri delodajalcu, ki je zaprosil za izdajo dovoljenja, in ne sme opravljati storitev za druge delodajalce. Dovoljenje za delo je oblika delovnega dovoljenja z vnaprej določeno časovno omejitvijo, na podlagi katerega se tujec lahko začasno zaposli ali dela v Republiki Sloveniji v skladu z namenom, za katerega je bilo dovoljenje izdano (delo z napotenimi tujci, usposabljanje in izpopolnjevanje tujcev, sezonsko delo tujcev, delo tujih poslovodnih delavcev, individualne storitve tujcev).

c
19.04.2010 - Mateja iz Celja
Kateri so pravilniki in akti, za katere zahteva zakonodaja, da so v podjetju sprejeti?

Obvezni dokumenti, ki podjetjem omogočajo zakonito in pravilno poslovanje, so:
• Akt o sistemizaciji delovnih mest,
• Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov,
• Pravilnik o poslovni skrivnosti,
• Pravilnik o popisu,
• Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov,
• Pravilnik o ugotavljanju vinjenosti oziroma omamljenosti delavcev,
• Pravilnik o oblikovanju transfernih cen,
• Pravilnik o računovodstvu za pravne osebe,
• Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
• Sklep o razdelitvi dobička,
• Izjava o varnosti z ocenjevanjem neznatnih tveganj

c
Robert iz Maribora, 19.03.2010
Ali je potrebno tujca prijaviti in odjaviti na Zavod RS za zaposlovanje?

Po 29. členu Zakona o zaposlovanju in delu tujcev je prijava – odjava dela tujcev obvezen pogoj, ki velja za vse tujce, ki se zaposlijo ali delajo v RS na podlagi določb tega zakona. Delodajalci in drugi zavezanci za prijavo – odjavo dela tujca, so dolžni prijaviti vsak začetek dela tujca, najkasneje dan pred nastopom dela. Prijavi je potrebno priložiti ustrezna dokazila, ki jih zahteva Pravilnik o postopku prijave in odjave dela tujcev, za vsako obliko prijave – odjave posebej.
Zaradi evidence stanja na trgu dela pa se morajo na Zavod RS za zaposlovanje prijaviti tudi tujci, državljani novih držav članic EU.

c
26.03.2010 - Maja iz Maribora
Kakšne vrste delovnih dovoljenj poznamo in kakšna je razlika med njimi?

Poznamo osebno delovno dovoljenje, dovoljenje za zaposlitev in dovoljenje za delo.
Osebno delovno dovoljenje, ki se izda za določen ali nedoločen čas, in je obnovljiva ali stalna oblika delovnega dovoljenja, ki v času veljavnosti tujcu omogoča prost dostop do trga dela. Dovoljenje za zaposlitev, ki se praviloma izda za dobo do enega leta je oblika delovnega dovoljenja, vezana na stalne zaposlitvene potrebe delodajalcev na podlagi sistemiziranih delovnih mest. S tem dovoljenjem se sme tujec zaposliti le pri delodajalcu, ki je zaprosil za izdajo dovoljenja, in ne sme opravljati storitev za druge delodajalce. Dovoljenje za delo je oblika delovnega dovoljenja z vnaprej določeno časovno omejitvijo, na podlagi katerega se tujec lahko začasno zaposli ali dela v Republiki Sloveniji v skladu z namenom, za katerega je bilo dovoljenje izdano (delo z napotenimi tujci, usposabljanje in izpopolnjevanje tujcev, sezonsko delo tujcev, delo tujih poslovodnih delavcev, individualne storitve tujcev).

Iskanje vprašanja

Vprašanje
Kategorija